Counters voor dranken

Gekoelde servicebalies kunnen volledig worden samengesteld volgens uw eigen ideeën. Het basismodel is over het algemeen uitgerust met deuren en een plint, maar zonder een aanrecht. U kunt de gekoelde balies samenstellen met bijvoorbeeld laden of met verschillende hoogtes en diverse praktische opties. Stel uw gewenste counter samen die u helpt genieten van uw werk!

Koelwerkbanken

Gekoelde werkbanken kunnen volledig worden aangepast aan uw ruimtelijke vereisten en omstandigheden. Het basismodel is over het algemeen uitgerust met deuren en een plint, maar zonder een aanrecht. Veel ontwerpmogelijkheden op maat zijn mogelijk, zoals RAL-poedercoating, verschillende hoogten en diverse extra opties maken het mogelijk om uw gewenste workflow te kunnen realiseren.

Koelvitrines

Gekoelde vitrines met circulerende lucht om verschillende producten te presenteren (pralines, cakes, salades, enz.) op de gewenste  temperatuur. Geschikt voor allerlei toepassingen (diepe bak, vlakke presentatie of een hoge luchtafvoeruitlaat; geschikt voor gastronorm-pannen of euronorm-trays) zodat u perfect uw product kunt aanbieden.

Gekoelde vitrines voor zelfbediening

Onze koelvitrines zijn uitgerust met de modernste koeltechnologie. De units zorgen voor een optimale koeling en een perfecte presentatie voor vers voedsel, snacks, gebak en drankjes.

Geïsoleerde glazen vitrines

Onze klanten worden vaak geconfronteerd met specifieke vereisten, zoals wisselende kamertemperaturen. Juist voor deze eisen hebben wij onze isolerende glasvitrines ontwikkeld. Dankzij de geïsoleerde glasconstructies blijft uw voedsel, gebak, enz. zelfs in extreme situaties optimaal gekoeld.

Zelfbediening vitrines

Grab’n’Go is absoluut trendy. Met onze selfservice-vitrines organiseert u perfect uw zelfbedieningsgedeelte. Of het nou voor een restaurant, kantine of supermarkt bedoeld is, voor allen hebben wij een passende oplossing. Laat u inspireren door diverse apparatuur mogelijkheden zoals soft-close kleppen, fles slide-systemen etc.

Niet-gekoelde vitrines

Producten die geen koeling vereisen, hebben ook een gepaste presentatie nodig. Ook voor dit doel bieden wij u verschillende producten aan.

Kasten & schappen

Kasten en schappen zijn optimaal geschikt voor productpresentatie. Ontdek de diversiteit aan producten die wij u in dit segment kunnen aanbieden. Dankzij verschillende afmetingen en configuraties zijn onze kasten en planken geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Gekoelde vitrines voor vlees of kaas

Optimale koeling begint bij het kiezen van de juiste koelapparatuur. Voedsel zoals vlees en kaas stellen bijzondere eisen aan het koelsysteem. Hier zijn factoren zoals temperatuur en vochtigheid bepalend voor een juiste opslag, veroudering en een langere houdbaarheid van de producten.

Koeling voor ijs

Niet al het ijs is hetzelfde en afhankelijk van de vereiste, zoals bijvoorbeeld het bewaren of serveren van ijs, bieden onze ijscouverters met circulatielucht of statische koeling altijd de perfecte oplossing. Natuurlijk zijn er ook aangepaste steunen beschikbaar voor verschillende ijscontainers.

Verwarmde vitrines met droge warmte

Kwarts infrarood-stralers per elk niveau zorgen voor een optimale kerntemperatuur van uw producten. Wat u ook kiest, drop-in, slide-in, vrijstaand of bain-marie, onze hete vitrines en onze custom-made oplossingen presenteren uw producten op precies de juiste plek.

Verwarmde vitrines met klimaat

Ons geheel nieuwe concept heeft een ware revolutie teweeggebracht in de wereld van verwarmde vitrines! Onze innovatieve technologie beschermt uw producten tegen uitdroging, waardoor hun kwaliteit en frisse uitstraling langer behouden blijven.

Combinatie vitrines

Tegenwoordig is er veel vraag naar gekoelde, verwarmde en niet-gekoelde vitrines om producten de gehele dag in te kunnen bewaren. Dit gaat vaak gepaard met een minimale ruimte. Daarom zijn onze vitrines precies ontwikkeld op basis van deze eisen.

Ideal AKE: een bedrijf met traditie
Al meer dan 70 jaar staan ze voor klantgericht denken, frisse ideeën en trendsettende technologie. Hun producten en innovaties zijn wereldwijd succesvol en hebben doorslaggevend vorm gegeven aan onze branche.

Counters for beverages

Put together refrigerated service counters completely according to your own ideas. The basic model is generally equipped with doors and a plinth, but without a countertop. Enhance the refrigerated service counters with drawers with different usable heights and select practical options. This gives you added value and helps you enjoy your work!

Refrigerated counters

Our refrigerated counters can be adapted completely to your spatial requirements and conditions. The basic model is generally equipped with doors and a plinth, but without a countertop. Many customised design possibilities such as RAL powder coating, different usable heights and additional options provide that special extra and realise smooth processes over the course of the day.

Refrigerated Wells

Find your refrigerated well with circulated air and present different products (pralines, cakes, salads, etc.) at the demanded temperature. For all applications – deep well, flat presentation or higher air discharge outlet; for Gastronorm-Pans or Euronorm-Trays – we can offer the perfect product.

Refrigerated Display Cases for Assisted Service

Our refrigerated display cases are equipped with modern refrigeration technology. The units provide optimal refrigeration and perfect presentation for fresh food, snacks, cakes and drinks.

Insulated Glass Display Cases

Our customers are often faced with specific requirements such as fluctuating room temperatures. Exactly for these demands we developed our insulating glass display cases. Thanks to the insulated glass constructions your food, cakes, etc. remains optimally cooled even in extreme situations.

Self-Service Display Cases

Grab’n’Go is absolutely trendy. With our self-service display cases you perfectly organise your self-service area. Wheater for restaurant, canteen or convenience store, we have the appropriate solution. Get inspired by various equipment highlights such as soft-close flaps, bottle slide system etc.

Non-Refrigerated Display Cases

Products which do not require refrigeration need an appropriate presentation. Even for this purpose we offer different products.

Cabinets & shelves

Cabinets and shelves are optimally suited to having a clear product presentation at the POS. Discover the diversity of products that we can offer you in this segment. Through different sizes and configurations, our cabinets and shelves are suitable for the greatest variety of applications.

Refrigerated display cases for meat or cheese

Optimal cooling starts with choosing the right refrigeration appliance. Food such as meat and cheese puts special demands on the refrigeration system. Here, factors such as temperature and humidity are decisive for correct storage, ageing and for a longer shelf-life for the products.

Ice cream refrigeration

Not all ice-cream is the same, and depending on the requirement such as, for example, storing or serving ice-cream, our ice-cream conservators with circulating air or static cooling always provide the perfect solution. Naturally customised supports are also available for different ice-cream containers.

Heated Display Cases with Dry Heat

Quartz-infrared heaters per each level ensure an optimal core temperature of your goods. Whatever you choose, drop-in, slide-in, free standing or hot marie, our hot display cases and bespoke solutions will place your products in precisely the right place.

Heated Display Cases with Climate

An entirely new concept has revolutionized the world of heated display cases! Our innovative technology protects your food form drying out, thus preserving its top quality and fresh appearance for longer.

Combination Display Cases

Nowadays for the realization of all-day concepts in many projects refrigerated, heated and non-refrigerated display cases where needed. This often goes along with minimum space. Therefore our display cases have been developed exactly according to this demands.

Switchable Display Cases

Our switchable display cases provide maximum variability of use and the possibility to react perfectly to the time-of-day based demand. Regardless of whether you want to change from cold to hot or from hot to cold, our Switch units are operational again in your desired mode of operation after just a few minutes. Breakfast, lunch and dinner – no wishes remain unanswered!